Политика за поверителност на Schroders груп

Настоящата Политика за поверителност обяснява как използваме личните данни, които Schroders събира или генерира във връзка с нашите продукти и услуги.

Когато дадена дума е изписана с удебелен шрифт в настоящата политика, определението ѝ може да се открие тук.

1. Изходно положение

(1.1) Schroders събира и използва определени лични данни. Schroders отговаря и гарантира, че използва такива лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни.

(1.2) В Schroders, ние уважаваме вашето право на неприкосновеност на личния живот и се ангажираме да пазим вашите лични данни защитени.

(1.3) Настоящата Политика за поверителност е насочена към лица, чиито лични данни обработваме при осъществяване на нашата търговска дейност. Тези лица могат да са Клиенти или бъдещи Клиенти или техни представители, агенти или пълномощници, или служител, директор, служебно лице или представител на друга организация, с която имаме търговски отношения. Настоящата Политика за поверителност е насочена също и към посетители на нашите Интернет страници.

2. Преглед на обстоятелствата, при които обработваме вашите лични данни

(2.1) Настоящата Политика за поверителност обяснява как обработваме личните данни, които събираме по следните начини:

(a) Информация, която получаваме чрез Интернет страниците на Schroders. Подробности за това как обработваме информацията, която получаваме чрез интернет страниците на Schroders, са посочени в точка 10 от настоящата политика за поверителност; и

(b) Информация, която получаваме в резултат на продуктите и услугите на Schroders.

3. Видове лична информация, която събираме

(3.1) Много от продуктите или услугите, предлагани от Schroders, изискват от нас да получаваме лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, за които сме били ангажирани. Ние ще събираме и обработваме следните лични данни:

 • Информация, която предоставяте на Schroders. Това включва информация за вас, която ни предоставяте. Естеството на нашите отношения с вас определят вида лични данни, които можем да изискаме, като такава информация може да включва:

  • основни лични данни като име, фамилия, национален осигурителен номер, имейл адрес, телефонен номер, адрес (включително пощенски код и държава), месторабота и длъжност, банкови данни, данни от документ за самоличност, дата на раждане, житейски събития и семейна информация;

  • поверителни лични данни, които могат да са включени в информацията, която обработваме относно вашата националност, място на раждане, информация, свързана със здравето, увреждания или данни за политическа принадлежност.

 • Информация, която събираме или генерираме за вас. Това може да включва:

  • досиета, които можем да изготвим като документация за отношенията ни с нашите Клиенти и бъдещи Клиенти, включително история на контактите, и

  • всякакви лични данни, които предоставяте в телефонна или електронна комуникация с нас, които може да наблюдаваме и записваме, за да разглеждаме оплаквания, да подобряваме услугите си и за да спазим законовите и регулаторните изисквания-, или всякакви лични данни, които получаваме във връзка с използването от Ваша страна на Интернет страниците на Schroders.

 • Информация, която получаваме от други източници. Това може да включва:

  • информация от публични източници, включително агенции трети страни като агенции за кредитна информация; органи за предотвратяване на измами; правоохранителни органи; публични бази данни, регистри и архиви като Камарата на дружествата и Регистъра на Органа по финансовото поведение и други публично достъпни източници;

  • информация, получена от независими финансови консултанти, други професионални консултанти, доставчици на продукти, организатори на събития и други агенти и/или представители, и

  • информация, получена от организации, извършващи проверка на санкции и цялостна проверка.

4. Как използваме вашата информация

(4.1) Вашите лични данни могат да се съхраняват и обработват от нас по следните начини и за следните цели:

   • за да дадем възможност на Клиенти или на бъдещи Клиенти да използват и да имат достъп до продуктите и услугите на Schroders;

   • за да оценим заявления или договори на Клиенти и бъдещи Клиенти за продуктите и услугите на Schroders;

   • за да помогнем на бъдещи Клиенти да използват продуктите и услугите на Schroders;

   • за да поддържаме нашите архиви актуални;

   • за да наблюдаваме информационните системи и да ги предпазваме от кибер заплахи или зловредна дейност, включваща злоупотреба и посегателство;

   • за управление и поддържане в изправност на информационните системи с цел запазване на стандарта на обслужване;

   • за текущ преглед и подобряване на информацията, предоставяна на Интернет страниците на Schroders, за да ги направим разбираеми и за предотвратяване на потенциални сривове или кибер атаки;

   • за да разберем обратната информация за продуктите и услугите на Schroders и да предоставяме бързо и лесно повече информация за използването на тези продукти и услуги.

   • за да общуваме с Клиентите и с бъдещите Клиенти и да предоставяме услуги или информация за Schroders и за други продукти и услуги на Schroders;

   • за да управляваме ефективно и да засилваме отношенията с Клиентите и бъдещите Клиенти, да разбираме потребностите и интересите на Клиентите и бъдещите Клиенти и да научаваме повече за нашите Клиенти и бъдещи Клиенти, за да развиваме, подобряваме и управляваме продуктите и услугите, които предлагаме;

   • за управление и администриране на нашата дейност;

   • за да спазваме и оценяваме съответствието с действащото законодателство, правила и разпоредби, както и с вътрешните политики и процедури, или

   • за администриране и поддръжка на бази данни, съхраняващи ваши лични данни.

(4.2) Когато използваме вашите лични данни, ние спазваме действащите закони. Законът ни позволява или изисква от нас да използваме вашите лични данни за различни цели. Тук се включват случаите, в които:

   • изпълняваме договорните си задължения;

   • имаме законови и регулаторни задължения, които трябва да погасим;

   • се налага да направим това, за да установим, упражним или защитим законните си права или тези на нашите Клиенти или за целите на съдебни производства;

   • сме получили вашето съгласие;

   • използването на вашите лични данни, както е описано, е необходимо за нашите законни търговски интереси като:

    • да можем ефективно и ефикасно да управляваме и ръководим нашата дейност;

    • да осигуряваме съответствието с вътрешните политики и процедури;

    • да осигурим бърз и лесен достъп до информация за продуктите и услугите на Schroders и

    • да предлагаме ефективни и съвременни решения за сигурност на мобилни устройства и информационни системи.

(4.3) В рамките на Schroders достъп до вашите лични данни имат само служители на Schroders, които трябва да имат такъв достъп за целите, описани в настоящата политика за поверителност.

5. Разкриване на вашата информация на трети страни

(5.1) Можем да споделяме вашите лични данни в рамките на групата на Schroders за целите, описани по-горе.

(5.2) Можем също да споделяме личните ви данни извън групата на Schroders, както е описано по-долу:

   • с нашите търговски партньори, когато те са задължени по договор да спазват определени задължения за защита на личните данни;

   • с представители, агенти, довереници, посредници и/или други доставчици на продукти трети страни, назначени от Клиента или от евентуалния Клиент (като счетоводители, професионални консултанти, доставчици на доверителни услуги и доставчици на продукти);

   • с агенти и изпълнители трети страни, за да може те да предоставят услуги както на нас (например счетоводители на Schroders, професионални консултанти, доставчици на информационни технологии и комуникации, организации, извършващи цялостна проверка, агенции за кредитна информация и организации за събиране на дългове), така и на Клиенти или на бъдещи Клиенти. Тези трети страни спазват съответните задължения за защита на лични данни;

   • с всеки депозитар, фондова борса, система за клиъринг или сетълмент, контрагенти, дилъри и други, когато разкриването на вашите лични данни основателно е предвидено за осъществяване, управление и докладване на сделки или установяване на отношения с оглед на такива сделки.

   • когато сте притежател на съвместна сметка или портфейл (или по всякакъв друг начин сте едно от няколко лица, притежаващи сметка или портфейл), можем да разкрием вашите лични данни на другия притежател на съвместна сметка или портфейл или на друго лице;

   • в степента, изисквана от закон или разпоредба, например ако сме задължени да разкрием вашата лична информация, за да спазим дадено законово задължение (включително, но без ограничение до спазване на изисквания за данъчно отчитане и оповестяване на регулаторни органи, одитори или публични власти) или за да установим, упражним или защитим законни права, и

   • ако продадем дадена част от нашата дейност или активи, като в такъв случай може да се наложи да разкрием вашата лична информация на евентуалния купувач с цел извършване на комплексна проверка.

6. Международен обмен на лични данни

(6.1) Schroders е международна компания с Клиенти и дейност в целия свят. В резултат на това събираме и обменяме лични данни в световен мащаб. Това означава, че можем да прехвърлим ваши лични данни на места извън вашата страна.

(6.2) Когато прехвърляме ваши лични данни в друга страна, те ще бъдат защитени и прехвърлени по начин, който съответства на законовите изисквания. Във връзка с данните, които се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство („еип“) например, това може да се направи по някой от следните начини:

   • страната, до която изпращаме вашите лични данни, може да е одобрена от Европейската комисия като предлагаща адекватно ниво на защита на личните данни;

   • получателят може да е подписал договор, основан на „примерни договорни клаузи“, одобрени от Европейската комисия, които го задължават да защитава личните ви данни;

   • когато получателят се намира в САЩ, той може да е официален член на щита за личните данни в отношенията между ЕС и сащ САЩ (Privacy Shield), или

   • При други обстоятелства, в които законът ни разрешава да прехвърляме по друг начин вашите лични данни извън ЕИП.

(6.3) Можете да получите повече информация за защитата на вашите лични данни, когато те се предават извън ЕИП, като се свържете с нас, както е описано в точка 12 по-долу.

7. Как предпазваме вашите лични данни

(7.1) Данните са ключов търговски актив и трябва да се защитават в съответствие със свързаните рискове и тяхната важност и стойност. Ние прилагаме различни нива на защита, проектирани да гарантират, че Schroders може да работи сигурно. Използваме обхватни средства за контрол и механизми, предназначени да установят, отговорят и предложат средство за възстановяване в случай на нежелани събития, които могат да възникнат.

8. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни

(8.1) Срокът, за който съхраняваме вашите лични данни е различен в зависимост от следните критерии:

   • целта, поради която ги използваме (както е описано в точка 4.1 от настоящата Политика за поверителност) – трябва да съхраняваме данните толкова, колкото е необходимо за тази цел, и

   • нашите законови задължения – законите и разпоредбите могат да изискват минимален период, за който трябва да съхраняваме вашите лични данни.

9. Вашите права

(9.1) Във всички гореспоменати случаи, в които събираме, използваме или съхраняваме вашите лични данни, имате следните права, а в повечето случаи можете да ги упражнявате безплатно. Тези права включват:

   • право да получавате информация относно обработването на вашите лични данни и достъп до личните данни, които съхраняваме за вас;

   • право да оттегляте съгласието си за обработване на вашите лични данни по всяко време. Моля обърнете внимание, че е възможно въпреки това да имаме право да обработваме личните ви данни, ако имаме друга законна причина за това. Например може да се наложи да задържим личните ви данни, за да спазим законово или регулаторно задължение или за да отговорим на нашите изисквания за вътрешна проверка;

   • при определени обстоятелства правото да получите дадена лична информация в структуриран, общоизползван формат, подходящ за четене от машина и/или да поискате да предадем такава информация на трета страна, когато това е технически възможно. Моля обърнете внимание, че това право важи само за лични данни, които сте предоставили директно на Schroders;

   • правото да поискате да поправим ваши лични данни, ако са неточни или непълни;

   • правото да поискате да изтрием ваши лични данни при определени обстоятелства; моля обърнете внимание, че може да има случаи, в които искате от нас да изтрием ваши лични данни, но ние да сме задължени или да имаме право да ги задържим;

   • правото да възразите или да поискаме да ограничим обработването на ваши лични данни при определени обстоятелства; отново може да има случаи, в които вие възразявате или искате от нас да ограничим обработването на ваши лични данни, но ние да сме задължени или да имаме право да откажем на това искане, и

   • правото да подадете възражение в съответния регулатор по защитата на личните данни, ако смятате, че сме нарушили някое ваше право.

(9.2) Можете да упражнявате правата си, като се свържете с нас, използвайки данните, предоставени в точка 12 по-долу.

10. Интернет страници на Schroders и други интернет страници

(10.1) Ако използвате Интернет страница на Schroders, ние можем да събираме техническа информация чрез бисквитки (cookies). Например какви страници са били посетени от всеки потребител, свалени документи, инциденти със сигурността и превантивните мерки, приложени от шлюза (gateway). За повече информация за бисквитките, използвани от Schroders, вижте нашето Съобщение за бисквитките .

(10.2) Ако използвате Интернет страница на Schroders и посетите връзка от нея към друга Интернет страница (включително Интернет страница, управлявана от Schroders), могат да важат други политики за поверителност. Преди да предоставите каквито и да е лични данни на дадена Интернет страница, трябва да прочетете политиката за поверителност на тази Интернет страница.

11. Промени в настоящата политика за поверителност

(11.1) Всички промени, които извършваме в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще се публикуват на тази Интернет страница, а когато е уместно, ще ви бъдат съобщавани по имейл. Моля проверявайте често, за да се информирате за всякакви актуализации или промени в нашата Политика за поверителност.

12. Въпроси и опасения

(12.1) Ако имате въпроси или опасения относно обработването на вашите лични данни от страна на Schroders или за настоящата Политика за поверителност, свържете се с нас на следния адрес:

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1
Taunus Turm
60310 Frankfurt am Main

Privacy@Schroders.com

Обикновено разрешаваме въпроси и опасения относно защитата на личните данни бързо и ефективно. Ако не сте доволни от отговора, който сте получили, може да отнесете опасенията си към съответния регулатор по защитата на личните данни във вашата юрисдикция. При поискване ще ви предоставим данни за връзка с този регулатор.