ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ SCHRODERS

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγει ή δημιουργεί η Schroders σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ο ορισμός των όρων που εμφανίζονται με έντονα γράμματα σε αυτήν την πολιτική απορρήτου παρατίθεται εδώ.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1.1) Η Schroders συλλέγει και χρησιμοποιεί ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα. Η Schroders είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιεί αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση προς τους νόμους περί προστασίας Προσωπικά Δεδομένα.

(1.2) Στη Schroders, σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ασφαλή.

(1.3) Η παρούσα Απορρήτου απευθύνεται σε άτομα, των οποίων χειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο της διενέργειας των εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι Πελάτες ή μελλοντικοί Πελάτες ή εκπρόσωποι, πράκτορες ή εντεταλμένοι τους ή κάποιος εργαζόμενος, διευθυντής, αξιωματούχος ή εκπρόσωπος άλλου οργανισμού με τον οποίο διατηρούμε επαγγελματική σχέση. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται επίσης στους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων μας.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

(2.1) Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με τους παρακάτω τρόπους:

(A) Πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των Διαδικτυακών Τόπων της Schroders. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των Διαδικτυακών Τόπων της Schroders παρατίθενται στην παράγραφο 10 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, και

(B) Πληροφορίες που λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Schroders.

3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

(3.1) Πολλά από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η Schroders απαιτούν συλλογή Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όπως έχουμε δεσμευτεί. Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω Προσωπικά Δεδομένα:

 • Πληροφορίες που εσείς παρέχετε στη Schroders. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας έχετε παράσχει. Το είδος των Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να σας ζητήσουμε εξαρτάται από τη φύση της σχέσης που έχουμε με εσάς, ωστόσο τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι:

  • Βασικά Προσωπικά Δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας), επάγγελμα και τίτλος επαγγέλματος, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, προσωπική κατάσταση και οικογενειακές πληροφορίες·

  • ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες που χειριζόμαστε σχετικά με την εθνικότητά σας, τον τόπο γέννησης, την υγεία, την κατάσταση αναπηρίας ή στοιχεία που αφορούν τις πολιτικές σας πεποιθήσεις.

 • Πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε ή δημιουργούμε για εσάς. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • αρχεία τα οποία μπορεί να έχουμε δημιουργήσει για την καταγραφή της σχέσης μας με τους Πελάτες και τους μελλοντικούς Πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών επικοινωνιών, και

  • οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σας με εμάς, τις οποίες μπορεί να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε για την επίλυση παραπόνων, τη βελτίωση της υπηρεσίας μας και για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μας-, ή οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη χρήση των Διαδικτυακών Τόπων της Schroders από εσάς.

 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτες πηγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • πληροφορίες από δημόσιες διαθέσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών τρίτων, όπως υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, υπηρεσίες πρόληψης απάτης, υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου, δημόσιες βάσεις δεδομένων, μητρώων και αρχείων, όπως το αγγλικό μητρώο εταιρειών (Companies House) και το Μητρώο της αρχής χρηματοπιστωτικής συμπεριφοράς (Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, και άλλες δημόσιες προσβάσιμες πηγές·

  • πληροφορίες που λαμβάνονται από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, άλλους επαγγελματίες συμβούλους, παρόχους προϊόντων, διοργανωτές εκδηλώσεων και άλλες υπηρεσίες ή/και αντιπροσώπους·και

  • πληροφορίες που λαμβάνονται από παρόχους ελέγχου του ιστορικού και του ποινικού μητρώου σας.

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

(4.1) Μπορεί να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τους παρακάτω τρόπους και για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για τη συνεχή επανεξέταση και βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους Διαδικτυακούς Τόπους της Schroders, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ευχρηστία τους και να προβλέπονται πιθανές διαταραχές ή επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

 • για να επιτρέπεται στους Πελάτες και στους μελλοντικούς Πελάτες να χρησιμοποιούν και να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα και τις Προϊόντα της Schroders·

 • για την πρόσβαση σε αιτήσεις και συμβάσεις Πελατώνν και μελλοντικών Πελατών όσον αφορά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Schroders·

 • για την εγγραφή / καταχώριση μελλοντικών Πελατών, ούτως ώστε να χρησιμοποιούν τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Schroders·

 • για την επικαιροποίηση των αρχείων μας·

 • για την παρακολούθηση των πληροφοριακών συστημάτων, ούτως ώστε να προστατεύονται από απειλές στον κυβερνοχώρο ή από αθέμιτη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης και της κακής χρήσης·

 • για τη διαχείριση ή τη διατήρηση των πληροφοριακών συστημάτων, ούτως ώστε να τηρούνται τα επίπεδα των υπηρεσιών·

 • για την κατανόηση των παρατηρήσεων που λαμβάνουμε σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Schroders και για την παροχή περισσότερων πληροφοριών ως προς την ταχύτερη και ευκολότερη χρήση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών·

 • για την επικοινωνία με τους Πελάτες και τους μελλοντικούς Πελάτες, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες ή πληροφορίες για τη Schroders και για άλλα Προϊόντα και Υπηρεσίες της Schroders·

 • για την αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση των σχέσεων με τον Πελάτη και τον μελλοντικό Πελάτη·για την κατανόηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων του Πελάτη και του μελλοντικού Πελάτη και για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τους Πελάτες και τους μελλοντικούς Πελάτες μας προκειμένου να αναπτύξουμε, βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε·

 • για τη διαχείριση και διοίκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας·

 • για τη συμμόρφωση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς αλλά και με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ή

 • για τη διαχείριση και διατήρηση των βάσεων δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

(4.2) Όταν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εξασφαλίζουμε ότι η χρήση αυτή είναι σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο νόμος μάς επιτρέπει ή απαιτεί από εμάς να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διάφορους λόγους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου:

 • εκπληρώνουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας·

 • πρέπει να εκπληρώσουμε νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις·

 • μπορεί να υποχρεούμεθα να το πράξουμε προκειμένου να εδραιώσουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα των Πελατών μας ή για λόγους νομικών διαδικασιών·

 • μας έχετε δώσει τη έγκρισή σας·

 • η χρησιμοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως περιγράφεται, είναι απαραίτητη για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας, όπως:

  • για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε και διοικούμε, αποτελεσματικά και αποδοτικά, την επιχείρησή μας·

  • για να εξακολουθούμε να συντηρούμε τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες·

  • για να παρέχουμε μια γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Schroders·και

  • για να προσφέρουμε αποτελεσματικές, επικαιροποιημένες λύσεις ασφαλείας για τις κινητές συσκευές και τα πληροφοριακά συστήματα.

(4.3) Εντός της Schroders, πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχουν μόνο οι εργαζόμενοι της Schroders που απαιτείται να έχουν πρόσβαση για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

(5.1) Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέσα στον όμιλο της Schroders για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

(5.2) Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός του ομίλου της Schroders Ομίλου ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω:

 • με τους επιχειρηματικούς συνεταίρους μας οι οποίοι έχουν συμβατική υποχρέωση να ακολουθουν τις κατάλληλες υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων·

 • με εκπροσώπους, πράκτορες, θεματοφύλακες, διαμεσολαβητές ή/και τρίτους παρόχους προϊόντων που διορίζονται από τον Πελάτη ή τον μελλοντικό Πελάτη (όπως λογιστές, επαγγελματίες σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής και πάροχοι προϊόντων)·

 • με τρίτους πράκτορες και εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες τόσο σε εμάς (για παράδειγμα, τους λογιστές, επαγγελματίες συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, παρόχους ελέγχου ιστορικού, υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και εισπράκτορες χρεών τηςSchroders) όσο και στους Πελάτες ή στους μελλοντικούς Πελάτες. Αυτες οι υποχρεώσεις τρίτων τηρούνται για την προστασία των δεδομένων·

 • με οποιοδήποτε αποθετήριο, χρηματιστήριο, σύστημα εκκαθάρισης ή διακανονισμού, αντισυμβαλλόμενο, μεσίτη ή άλλων τρίτων η γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας προορίζεται εύλογα για τον σκοπό της πραγματοποίησης, της διαχείρισης ή της αναφοράς συναλλαγών ή της σύναψης σχέσης ενόψει τέτοιων συναλλαγών·

 • εάν κατέχετε λογαριασμό ή χαρτοφυλάκιο από κοινού με άλλον κάτοχο ή, διαφορετικά, αν πρόκειται για περισσότερα από ένα πρόσωπο, μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον άλλο κάτοχο του κοινού λογαριασμού ή χαρτοφυλακίου σας ή στον άλλον δικαιούχο·

 • καθόσον απαιτείται από νόμο ή κανονισμό, για παράδειγμα εάν έχουμε κάποια νομική υποχρέως κοινοποίηση πληροφοριών, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (όπως για παράδειγμα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις αναφοράς φορολογικών στοιχείων και γνωστοποιήσεων σε εποπτικές αρχές, ορκωτούς λογιστές ή δημόσιες αρχές) ή για να εδραιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας·και

 • εάν πωλήσουμε οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών στοιχείων μας, οπότε μπορεί να πρέπει να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον μελλοντικό αγοραστή για σκοπούς δέουσας επιμέλειας.

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(6.1) Η Schroders είναι μια παγκόσμια επιχείρηση με Πελάτες και δραστηριότητες σε όλο τον κόσµο. Ως εκ τούτου, συλλέγουμε και διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σε παγκόσμια βάση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τοποθεσίες εκτός της χώρας σας.

(6.2) Όταν διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλη χώρα, αυτά θα προστατεύονται και θα διαβιβάζονται κατά τρόπο σύμφωνο με τις νομικές απαιτήσεις. Η διαβίβαση δεδομένων εκτός του (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), για παράδειγμα, μπορεί να πραγματοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • η χώρα προς την οποία αποστέλλονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρα που προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας Προσωπικών Δεδομένων·

 • ο αποδέκτης μπορεί να έχει υπογράψει σύμβαση βάσει των «πρότυπων συμβατικών όρων» που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας·

 • όταν ο αποδέκτης είναι εγκατεστημένος στις ΗΠΑ, μπορεί να είναι πιστοποιημένο μέλος του νομοθετικού πλαισίου της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μεταξύ ΕΕ και (ΗΠΑ (Privacy Shield) ή

 • υπό άλλες συνθήκες, μπορεί να μας επιτρέπεται βάση νόμου να διαβιβάζουμε με άλλον τρόπο τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ.

(6.3) 1.136.3 Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας όταν αυτά διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 12 παρακάτω.

7. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

(7.1) Τα δεδομένα είναι καίριο επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο και πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα απέναντι στον κίνδυνο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σημασία και την αξία τους. Έχουμε θέσει σε λειτουργία διάφορα επίπεδα εγγυήσεων και προστασίας που έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία της Schroders. Χρησιμοποιούμε εκτενείς ελέγχους και μηχανισμούς για τον εντοπισμό, την ανταπόκριση και την ανάκτηση σε περίπτωση οποιουδήποτε ανεπιθύμητου συμβάντος που μπορεί να προκύψει.

8. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

(8.1) Η διάρκεια διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας θα εξαρτάται από τα παρακάτω κριτήρια:

 • από τον σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε (όπως ειδικότερα εκτίθεται στην παράγραφο 4.1 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου) - θα πρέπει να διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού, και

 • από τις νόμιμες υποχρεώσεις μας - νόμοι ή κανονισμοί μπορεί να ορίζουν ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

9.ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

(9.1) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, και στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να τα ασκήσετε δωρεάν. Στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται:

 • το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικά Δεδομένα σας και να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς·

 • το δικαίωμα να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικά Δεδομένα σας. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι μπορεί να εξακολουθούμε να δικαιούμαστε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αν έχουμε άλλο νόμιμο λόγο προς τούτο. Για παράδειγμα, μπορεί να πρέπει να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με νόμιμη ή κανονιστική υποχρέωση ή για να τηρήσουμε τις απαιτήσεις εσωτερικού οικονομικού ελέγχου·

 • υπό ορισμένες συνθήκες, το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή/και να ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Ας σημειωθεί, ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει απευθείας στη Schroders·

 • το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των Προσωπικά Δεδομένα σας εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή·

 • το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των Προσωπικά Δεδομένα σας υπό ορισμένες συνθήκες. Ας σημειωθεί, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αλλά εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι ή να δικαιούμαστε να τα διατηρήσουμε·

 • το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικά Δεδομένα σας υπό ορισμένες συνθήκες. Υπάρχουν και εδώ περιπτώσεις όπου μπορεί να αντιταχθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικά Δεδομένα σας, αλλά εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι ή να δικαιούμαστε να απορρίψουμε το αίτημά σας και

 • το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής για την προστασία των δεδομένων, αν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας.

(9.2) Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση που παρατίθεται στην παράγραφο 12 παρακάτω.

10. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ SCHRODERS ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

(10.1) Αν χρησιμοποιήσετε κάποιον Διαδικτυακό Τόπο (ιστοσελίδα) της Schroders, μπορεί να συλλέξουμε τεχνικές πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Για παράδειγμα, ποιες ιστοελίδες επισκέφτηκε κάθε χρήστης, τυχόν ληφθέντα έγγραφα, συμβάντα ασφάλειας και μέτρα προστασίας που έλαβε η πύλη δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Schroders διατίθενται στην Ανακοίνωση για τα Cookies.

(10.2) Αν χρησιμοποιήσετε μια ιστοσελίδα της Schroders και ακολουθήσετε κάποιον σύνδεσμο σε έναν άλλο διαδικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τόπων που διαχειρίζεται η Schroders), μπορεί να ισχύουν διαφορετικές πολιτικές απορρήτου. Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σε κάποιο διαδικτυακό τόπο, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου που ισχύει για τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

(11.1) Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου μας στο μέλλον θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα και, εφόσον είναι εφικτό, θα σας κοινοποιηθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα αυτή για τυχόν ενημερώσεις ή τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας.

12. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή ανησυχίες σχετικά με τον χειρισμό των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη Schroders, ή σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο Privacy@schroders.com

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (Taunus Turm)
60310 Frankfurt am main, Germany

Συνήθως είμαστε σε θέση να επιλύουμε, άμεσα και αποτελεσματικά, ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που θα λάβετε, μπορείτε να αναφέρετε τις ανησυχίες σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή περί απορρήτου στη δικαιοδοσία σας. Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν τη ρυθμιστική αρχή.