印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Krótka historia inwestowania w złoto

W 2016 roku ceny złota charakteryzowała podwyższona zmienność. Spoglądamy jednak poza jego krótkoterminowe wyniki i oceniamy perspektywy tego metalu w roku 2017

20-12-2016

David Brett

David Brett

Investment Writer

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Inwestorzy pożądają złota z uwagi na jego rzadkość. Jako metal szlachetny o ograniczonej podaży postrzegane jest ono jako środek chroniący przed utratą wartości w okresach, gdy realna wartość innych aktywów, czy walut może podlegać manipulacjom.

Jednak z fundamentalnego punktu widzenia, jego wartość jest uzależniona od użyteczności i atrakcyjności. Złoto jest nie tylko wysoce plastyczne, ale także przewodzi elektryczność, co umożliwia zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Bardziej oczywistym jest naturalnie jego urok wizualny, przez co od wieków wykorzystywane jest jako biżuteria.

Krótka historia złota

Złoto było wykorzystywane jako forma waluty już ok. 550 roku p.n.e., kiedy to król Krezus wybijał monety na terenie obecnej Turcji. Jednak to przyjęcie standardu złota pod koniec XIX wieku określiło jego znaczenie dla współczesnych finansów. Miało to miejsce gdy większość krajów powiązała wartość swoich walut z ceną złota.

W dowód uznania znaczenia złota dla globalnego systemu finansowego w 1913 roku stworzono Rezerwę Federalną, mającą pomagać w stabilizowaniu cen złota i wartości walut.

Wskutek Wielkiego Kryzysu z lat 30-tych, niektóre państwa porzuciły standard złota. W roku 1931 miało to miejsce w Wielkiej Brytanii, a w 1933 w USA. Z kolei w trakcie II wojny światowej rynek złota zamarł.

Po tym okresie standard złota został ponownie przyjęty na podstawie słynnego porozumienia z Bretton Woods. Osiągnięto je, aby pomóc ustabilizować sytuację ekonomiczną w obliczu początków procesu powojennej odbudowy.

Na przestrzeni większej części minionego wieku, cena złota utrzymywała się na poziomie poniżej 200 dolarów za uncję.

W roku 1971 całkowicie zrezygnowano ze standardu złota, pozwalając walutom dowolnie kształtować ich wartość względem innych.

Inflacja i niepokoje geopolityczne z lat 80-tych wywołały pierwszy w historii wzrost ceny złota powyżej 400 dolarów, jednak nie trwało to długo. Ceny ustabilizowały się następnie na prawie dwie dekady.

Dopiero w nowym milenium obserwowano stabilny powrót popytu na złoto, częściowo spowodowany ograniczeniem sprzedaży rezerw przez banki centralne.

Okres najbardziej dynamicznych wzrostów przypadł jednak w czasie kryzysu finansowego z 2008 roku i w kolejnych latach. W największej mierze była to odpowiedź na programy luzowania ilościowego wdrożone przez banki centralne.

Sądzono, że wywoła to inflację, a złoto jest postrzegane jako środek chroniący przed utratą wartości właśnie w takich okresach, rosnąc wraz z lub nawet silniej od ogólnego poziomu cen.

Trzy powody, dla których inwestorzy trzymają w portfelach złoto

1. Rzadkość

Złoto jest rzadkie, trwałe, uniwersalne i materialne. Ma więc potencjał do utrzymywania swojej wartości i jest postrzegane przez inwestorów jako bezpieczna przystań.

2. Ochrona siły nabywczej

Złoto zachowuje wartość w okresach uporczywej deflacji lub wysokiej inflacji. Dla niektórych, złoto jest cenioną walutą globalną. Taką reputację zyskało sobie w okresie obowiązywaniu standardu złota.

3. Dywersyfikacja

Cena złota często zmienia się odwrotnie do akcji, czy obligacji. Może się zdarzyć, że kiedy spadają ceny akcji, czy obligacji w portfelu, cena złota może rosnąć lub odwrotnie.

Cztery powody, dla których inwestorzy mogą sprzedawać złoto

1. Wzrost stóp procentowych

Rosnące stopy procentowe obniżają popyt na złoto, szczególnie jeśli banki centralne starają się kontrolować inflację. Uważa się, że złoto zapewnia ochronę przed inflacją, dlatego skuteczna jej kontrola przez banki centralne może wpływać ograniczająco na ceny.

2. Silny dolar

Złoto jest wyceniane głównie w dolarach. Kiedy dolar jest silny, koszt jego zakupu dla międzynarodowych inwestorów jest wyższy, przez co popyt na złoto spada.

3. Ilość wydobywanego złota

Nadpodaż może osłabiać ceny złota, tak jak z resztą w przypadku każdego innego surowca.

4. Powszechne poszukiwanie dochodu

W okresach niskich stóp procentowych inwestorzy poszukują inwestycji alternatywnych o wyższej dochodowości, takich jak np. akcje. Złoto zaś, nie zapewnia dochodu i może stracić na popularności. Czynnik ten mógł przyczynić się do spadków cen tego metalu w minionych latach.

Skąd wiedzieć czy złoto jest tanie czy drogie?

Złoto jest trudne do wyceny niemal cały czas. Nie zapewnia ono dochodu, odsetek, ani zysku, przez co inwestorom trudno jest je wycenić w porównaniu np. do akcji, czy obligacji.

Inwestorzy muszą zamiast tego ocenić jaki jest wpływ powyższych czynników na popyt na złoto. Zrozumiałym jest więc, że jego ceny miewały okresy znaczącej zmienności.

Bez standardowych narzędzi wyceny, wykorzystywanych w przypadku tradycyjnych inwestycji, ocena właściwego momentu do kupna może być trudna. Fakt ten zwiększył zainteresowanie alternatywnymi narzędziami.

Jednym z nich jest wskaźnik ceny złota do srebra, porównujący cenę uncji obydwu metali. W roku 2000 wynosił on 50 do 1 - złoto było 50-krotnie droższe od srebra.

Wysoka wartość parametru oznacza, że złoto jest droższe w porównaniu do srebra, a niska, że tańsze. Na moment pisania niniejszego materiału wskaźnik ceny złota do srebra jest nieznacznie powyżej 70.

Parametr ten jest jednak raczej niszowym narzędziem, wykorzystywanym przez traderów jako jeden ze sposobów określenia momentu wejścia i wyjścia z inwestycji w złoto.

Ile złota powinno być w portfelu?

Jeśli w portfelu znajduje się tylko jeden rodzaj aktywa, to inwestor naraża się na znaczące straty, jeśli inwestycja okaże się nietrafiona. Zrównoważony portfel powinien zawierać akcje, obligacje, a może nawet nieruchomości, w zależności od celów, poziomu akceptowanego ryzyka i horyzontu inwestora.

Według Światowej Rady Złota niewielka alokacja w złoto od 2 do 10% może ochronić i poprawić wyniki portfela inwestycyjnego. Inwestorzy powinni jednak omówić swoją sytuację z niezależnym doradcą finansowym.

Jakie są perspektywy dla złota?

Po gwałtownych wzrostach od przełomu milenium i pokryzysowych szczytach w roku 2011, złoto jest w odwrocie.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze zyski, niektórzy uczestnicy rynku nie byli zdziwieni spadkiem cen.

Jeśli kolejny etap historii globalnej gospodarki będzie stał pod znakiem wysokiej inflacji lub deflacji, to wyniki złota mogą być dobre. Może tak być również w sytuacji znaczących szoków rynkowych.

Inne, mniej dramatyczne, scenariusze mogą okazać się dla złota mniej sprzyjające.

Tabela poniżej prezentuje zachowanie się cen złota w różnych okresach. Nie ma jednak gwarancji, że sytuacje te się powtórzą.

Jak twierdzi Matthew Michael, Product Director in Commodities and Emerging Market Debt w Schroders „Ostatecznie ceną złota kierują nastroje i sposób myślenia inwestorów.”

„Istnieje wiele powodów mogących skłonić inwestorów do kupna złota. W obliczu niepewności, potencjału wysokiej inflacji, czy słabości waluty skłaniają się oni ku złotu.”

Opinia zarządzającego funduszami

James Luke, Metals Fund Manager w Schroders:

„Czy globalne otoczenie sprzyja obecnie złotu ? My uważamy, że tak jest i to nawet w USA. Przekonanie o podwyżkach stóp procentowych rosło szybciej niż oczekiwania inflacyjne, co w krótkim okresie jest niekorzystne dla złota, jednak wątpimy, że potrwa to długo.”

„Wraz z rosnącymi cenami energii, poprawą sytuacji na amerykańskim rynku pracy i coraz powszechniejszymi opiniami co do intensyfikacji protekcjonizmu w obszarze handlu z USA, gwałtownie rosnąć mogą oczekiwania inflacyjne, co będzie wspierało ceny złota.”

„Potencjalnie pozytywne gospodarcze skutki prezydentury Donalda Trumpa zostały już zdyskontowane przez rynki. Potencjalne negatywne, takie jak wyższa inflacja, większe ryzyka geopolityczne, czy wzrost protekcjonizmu, zostały zaś powszechnie zignorowane.”

„Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy, złoto pozostaje niedoważoną pozycją zabezpieczającą w kontekście globalnej wiarygodności banków centralnych i niedoszacowanych globalnych czynników ryzyka.”

„Globalny potencjał inflacji, walut i wydarzeń na rynkach finansowych jest obecnie bardziej skrajny, niż kiedykolwiek w okresie od końca drugiej wojny światowej.”

 

 

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Davida Brett, Investment Writer i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.