印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

W jaki sposób inwestorzy mogą osiągać zyski na rynku obligacji w po-Brexitowej rzeczywistości?

Inwestorzy poszukujący stabilnych dochodów z obligacji mają coraz trudniejsze zadanie, biorąc pod uwagę środowisko niskich stóp procentowych. Istnieje jednak kilka wyjść z tej sytuacji.

19-09-2016

Brzemię Brexitu

Konsekwencje, jakie dla gospodarki lokalnej i globalnej będzie miała czerwcowa decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu UE, wciąż pozostają tematem gorącej debaty. Większość inwestorów na rynku obligacji jest zgodna co do tego, że Brexit zwiększył wysoką już niepewność oraz uczynił ich życie jeszcze trudniejszym.

Stopy procentowe na świecie pozostają na historycznie niskich poziomach, a płynność jest uzależniona od aktywności banków centralnych. Rentowności ponownie spadły, a brak wystarczającej płynności doprowadził do wzrostu zmienności do ekstremalnych poziomów. Inwestorzy nie pozostają jednak bez wyjścia.

Mało prawdopodobnym jest, że skala prowadzonej obecnie akomodacyjnej polityki pieniężnej ulegnie zmniejszeniu w krótkim lub średnim okresie. Niekonwencjonalne działania głównych banków centralnych mogą się w najbliższych miesiącach jedynie zwiększyć.

Po jasnej stronie

Do tej pory działania tych banków centralnych doprowadziły do obniżenia rentowności na rynkach rozwiniętych do historycznie niskich poziomów, zarówno w odniesieniu do obligacji skarbowych jak i korporacyjnych. Oczekujemy, że na tych rynkach poszukiwanie rentowności pozostanie przez jakiś czas kluczowym czynnikiem. Nadzieję rodzi fakt, że przy utrzymaniu lub nawet zwiększeniu skali działań akomodacyjnych banków centralnych, rynki wschodzące ponownie stały się dobrym źródłem stóp zwrotu. Fakt, że Fed stał się w 2016 r. bardziej gołębi okazuję się póki co dobrodziejstwem dla obligacji rynków wschodzących, z racji ich większej wrażliwości na siłę amerykańskiego dolara. Do połowy lipca skumulowane napływy kapitału na rynek długu państw wschodzących sięgnęły 13,7 mld USD. Wartość tę można porównać z odpływem kapitału w minionym roku w wysokości 14,4 mld USD oraz z napływem środków w kwocie 11,1 mld USD w całym 2014 r.

Zainteresowanie działu instrumentów dłużnych Schroders wzrosło w szczególności w odniesieniu do krajów z Ameryki Łacińskiej, które po latach strukturalnej słabości stają się coraz bardziej przyjazne biznesowi. Podczas gdy w USA, Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro z różnych przyczyn wzrasta polityczna niepewność, reformy w Ameryce Łacińskiej budują o wiele jaśniejszy krajobraz tamtejszej sytuacji politycznej.

Oczywiście inwestorzy z rynku obligacji nie powinni uogólniać obrazu krajów wschodzących lub traktować ich jako jednorodną grupę. Nie wszystkie państwa rozwijające się powinny być postrzegane jednakowo, jednak naszym zdaniem uważny inwestor dysponuje wieloma możliwościami inwestycyjnymi.

Strategia "carry"

Inwestorzy, którzy chcą lub muszą utrzymać znaczną część swojej ekspozycji na obligacje rynków rozwiniętych stoją przed poważnym wyzwaniem, jednak wciąż wierzymy że istnieje sposób do osiągania stabilnych zysków.

Naszym zdaniem, najbardziej rozsądnym podejściem jest skoncentrowanie się na "carry". Strategia "carry" jest prawdopodobnie najbardziej tradycyjnym komponentem dochodu z inwestycji w obligacje. Odnosi się ona do kombinacji otrzymywanych płatności odsetkowych oraz zysku wynikającego ze wzrostu ceny papieru w terminie do zapadalności.

W naszych nieograniczonych strategiach mamy możliwość połączenia ekspozycji na obligacje korporacyjne z zaangażowaniem w instrumenty pochodne w celu wyizolowania efektu "carry". Pozycje na instrumentach pochodnych ograniczają bądź kompensują wrażliwość na zmianę stóp procentowych oraz ryzyko kredytowe, umożliwiając tym samym redukcję zaangażowania na niepewnych rynkach, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści w postaci stabilnej stopy zwrotu. Większość strategii inwestycyjnych opartych o benchmark nie będzie mogło stosować takiego podejścia, jednak w przypadku tych bardziej elastycznych, takie ograniczenia nie obowiązują.

Oczywistym jest, że inwestowanie w obligacje jest obecnie trudniejsze, niż było w jakimkolwiek momencie od czasu globalnego kryzysu finansowego. Perspektywy dla światowej gospodarki są ponure. Rozszerzająca się pula obligacji rządowych o ujemnych rentownościach osiągnęła już globalnie wartość 13 bilionów dolarów. Ryzyko polityczne jest wysokie. Jednak w naszej opinii, dopóki sytuacja się nie wyklaruje, inwestorzy wciąż mogą zapewniać sobie dodatnie stopy zwrotu dzięki ostrożnemu i strategicznemu podejściu.


W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie.