Udostępnij

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Materiał marketingowy

Schroder ISF Asian Convertible Bond inwestuje głównie w obligacje zamienne emitowane przez przedsiębiorstwa w Azji z wyłączeniem Japonii. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy poszukują rozsądnej ekspozycji na ten wzrostowy region.

Dlaczego warto zainwestować?

  • Atrakcyjna forma zaangażowania na azjatyckich rynkach akcji: Azjatyckie obligacje zamienne oferują inteligentną ekspozycję na rynki azjatyckie, wykorzystując najlepsze z obu światów: obligacje zamienne łączą ochronne cechy obligacji z potencjałem wzrostu akcji, a także wykazują bardziej atrakcyjny od nich profil ryzyko/zysk. Odtworzenie wspomnianego profilu nie jest możliwe, nawet jeśliby połączyć trzy oddzielne komponenty dochodu.
  • Optymalny punkt: Naszym celem jest zbalansowana ekspozycja na akcje, przez co skupiamy naszą strategię na hybrydowych obligacjach zamiennych. To pozwala nam korzystać z potencjału wzrostu akcji przy zachowaniu efektywnej ochrony przed spadkami.
  • Potencjał wzrostu: Długoterminowe prawo do konwersji sprawia, że obligacje zamienne to fascynujący instrument, łączący defensywne walory obligacji z potencjałem wzrostu akcji. Tak jak w przypadku obligacji korporacyjnych, emitent zobowiązuje się spłacić nabywcy papieru kapitał w terminie wykupu, a inwestor może dodatkowo czerpać korzyści z partycypacji we wzroście cen akcji emitenta.
  • Ochrona przed spadkami: Dzięki stopom zwrotu charakterystycznym dla akcji, a mniejszej zmienności, obligacje zamienne umożliwiają korzystanie z potencjału wzrostowego papierów udziałowych i jednocześnie oferują element ochrony przed spadkami.
  • Wiedza ekspercka i zasoby: Korzyści z szerokich możliwości analitycznych firmy Schroders jeśli chodzi o rynek azjatycki, połączone ze zlokalizowanym w Zurychu centrum kompetencji w zakresie obligacji zamiennych. Fundusz oferuje inwestorom dostęp do jednego z najszybciej rosnących i najatrakcyjniej wycenianych rynków na świecie.
  • Zabezpieczenie walutowe: Nasze podejście inwestycyjne uwzględnia zabezpieczenie walutowe, zapewniając stabilną inwestycję w twardej walucie, szczególnie w warunkach, w których waluty rynków wschodzących są niestabilne.

Dane funduszu

Kod ISIN LU0514757045
Kod Bloomberg SACPHA1:LX
Data uruchomienia funduszu 14.03.2008
Benchmark

Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex Japan PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 2,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)1 2,05%


Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas
wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem
walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne2, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp
procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
– Szybkie przeprowadzenie transakcji sprzedaży akcji jednej lub większej liczby spółek w celu przeprowadzenia na żądanie transakcji umorzenia w ekstremalnych warunkach rynkowych może być trudne.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Wschodzące rynki akcji mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje
w waluty mogą wiązać się z ryzykiem walutowym.


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

Dodatkowe informacje

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie.

1 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

2 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych. 

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”).
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.