Udostępnij

Schroder ISF Asian Total Return

Materiał marketingowy

Celem funduszu Schroder ISF Asian Total Return jest osiąganie stabilnych długoterminowych stóp zwrotu w ramach inwestycji w spółki regionu Azji i Pacyfiku, ale przy niższym poziomie zmienności. Nasze podejście, chociaż zdyscyplinowane, nie jest powiązane z indeksem referencyjnym, a inwestycje w spółki z solidnymi bilansami i wzrostami zysków powinny przynieść najbardziej obiecujące stopy zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Poza bezpośrednimi inwestycjami w akcje, celem Funduszu jest również oferowanie pewnego stopnia zachowania kapitału poprzez taktyczne wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych. Fundusz może osiągnąć ten cel nabywając lub sprzedając kontrakty terminowe futures na indeksy akcji, indeksowe opcje na indeksy lub poszczególne akcje.

Dlaczego warto inwestować?

  • Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje i podobne papiery wartościowe chińskich spółek.
  • Celem Funduszu jest również oferowanie pewnego stopnia ochrony kapitału poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych.
  • Przynajmniej dwie trzecie aktywów Funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w akcje spółek w regionie Azji i Pacyfiku.
  • Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować do 10% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
  • Fundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe typu futures, forward i opcje w celach inwestycyjnych oraz dla efektywnego zarządzania portfelem.
  • Fundusz może nabywać lub sprzedawać kontrakty terminowe futures na indeksy akcji oraz nabywać lub sprzedawać indeksowe opcje na indeksy bądź poszczególne akcje. Inwestycje w indeksy akcji lub poszczególne akcje mogą również polegać na zawieraniu kontraktów na różnice, zgodnie z którymi brak jest dostawy instrumentu bazowego, a rozliczenia dokonuje się w formie pieniężnej.
  • Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0514756823

Kod Bloomberg

SCPHA1A:LX

Data uruchomienia funduszu

16.11.2007

Benchmark

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (PLN Hedged)*

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,43%

Informacje o ryzyku

- W przypadku kapitału mogą zaistnieć okoliczności i okresy, gdy stopa zwrotu będzie ujemna. Brak zatem gwarancji kapitału i może on maleć. 
- Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
- Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia.
- Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.
- Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
- Fundusz wchodzi na rynek transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi. W przypadku braku wypłacalności strony trzeciej niezrealizowany zysk z transakcji i ekspozycja rynkowa mogą zostać utracone.
- Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Dokumenty

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE


Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Źródło: Schroders, na dzień 31 kwietnia 2013 r.

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2015 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.