Udostępnij

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Materiał marketingowy

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return inwestuje w obligacje krajowe i zagraniczne1, a także waluty niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rosnących krajów. Fundusz  ma na celu osiąganie dodatnich stóp zwrotu w każdym 12-miesięcznym okresie przy silnej koncentracji na ochronie kapitału.

Dlaczego warto zainwestować?

  • Posiadamy elastyczność w inwestowaniu w całe spektrum możliwości, jakie dają instrumenty dłużne z rynków wschodzących (EMD - Emerging Market Debt), włączając w to obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe w walutach lokalnych oraz waluty. Zapewnia to nie tylko dodatkowe możliwości osiągnięcia zysku, ale również większe korzyści z dywersyfikacji;
  • EMD wciąż jest rynkiem nieefektywnym, który stwarza zarządzającym o aktywnym podejściu możliwości, by potencjalnie osiągnąć dodatkową stopę zwrotu;
  • Dług rynków wschodzących jest niejednorodną klasą aktywów, a więc istotnym jest, aby zarządzający potrafił wykorzystać cechy charakterystyczne różnych rynków i nie był zmuszonym do posiadania aktywów, jaki narzucałaby konstrukcja benchmarku;
  • Większość funduszy EMD zarządzanych relatywnie doświadczyła znaczących spadków i wysokiej zmienności podczas wcześniejszych kryzysów, które zwykle następowały po okresie boomu cyklu koniunkturalnego. Dla kontrastu, nasza strategia zakończyła takie okresy osiągając cel w postaci absolutnej stopy zwrotu2 dzięki solidnemu procesowi zarządzania ryzykiem. Umożliwia on nam pełne wykorzystanie cyklicznych wzrostów i spadków koniunkturalnych na rynkach wschodzących;
  • Dzięki stabilnemu i doświadczonemu zespołowi zarządzających funduszami począwszy od 2000 r., posiadamy historię wysokich długoterminowych stóp zwrotu, charakteryzujących się niską zmiennością, zminimalizowanymi spadkami wartości kapitału i niską historyczną korelacją z tradycyjnymi rynkami obligacji;

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0455362383

Kod Bloomberg

SEMDHA1:LX

Data uruchomienia funduszu

29.08.1997

Benchmark

brak 

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

2,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)3

2,30%

Informacje o ryzyku

– W przypadku bardzo niskich lub ujemnych stóp procentowych rentowność funduszu może być zerowa lub ujemna, a inwestor może nie odzyskać całości zainwestowanej kwoty.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.
– Kontrahent transakcji pochodnej4, innej umowy lub syntetycznego produktu finansowego może nie być w stanie zrealizować swoich zobowiązań wobec funduszu, potencjalnie stwarzając w ten sposób ryzyko poniesienia przez fundusz częściowej lub całkowitej straty.
– Upadłość instytucji depozytowej lub emitenta określonego instrumentu rynku pieniężnego może spowodować powstanie strat.
– Pogorszenie kondycji finansowej emitenta może spowodować częściowy lub całkowity spadek wartości jego obligacji.
– Fundusz może posiadać ekspozycje na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty.
– Cena instrumentu pochodnego4 może nie kształtować się w oczekiwany sposób, co może powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego4.
– Wysokodochodowe obligacje (zazwyczaj o niższym ratingu lub bez ratingu) wiążą się zasadniczo z wyższym ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz ryzykiem płynności.
– Wzrost stóp procentowych powoduje zazwyczaj spadek cen obligacji.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne4 bazujące na dźwigni finansowej5, co zwiększa jego podatność na określone zmiany rynkowe lub zmiany stóp procentowych i może wpływać na ponadprzeciętną zmienność oraz ryzyko zanotowania straty.
– W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.
– Awarie u dostawców usług mogą prowadzić do strat lub zakłóceń w działalności funduszu.


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Obligacje emitowane w innej niż lokalna walucie, takiej jak dolar amerykański lub euro. 

2 Strategia inwestycyjna absolutnej stopy zwrotu ma na celu dostarczenie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej, a nie osiągnięcie wyników lepszych niż indeksu porównawczego zwanego benchmarkiem.

3 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w czerwcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

4 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

5 Dźwignia finansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większych zysków. Może też jednak służyć do redukcji ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnych z bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje lub obligacje.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.