Udostępnij

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Materiał marketingowy

Schroder ISF EURO Credit Conviction to fundusz inwestujący w różnorodne dłużne papiery korporacyjne oraz obligacje o ratingu inwestycyjnym1, celem którego jest wypracowanie  dochodu i zysku kapitałowego. Fundusz inwestuje zgodnie z najlepszymi pomysłami wygenerowanymi w trakcie procesu inwestycyjnego oraz koncentruje się na zastosowaniu strategii najsilniejszego przekonania do obligacji, wybranych spośród tych oferujących najwyższą wartość.

Dlaczego warto inwestować?

  • Zarządzany w opozycji do niższej jakościowo2 części obligacji ze standardowego benchmarku dla długu denominowanego w euro, która jest bogatym źródłem okazji inwestycyjnych, niezidentyfikowanych przez brak dostatecznej liczby analiz rynkowych.
  • Wyklucza pozycje, co do których brakuje silnego przekonania, aby dawać szanse na wyższe stopy zwrotu dla inwestorów.
  • Zarządzający stosuje elastyczne i zdywersyfikowane podejście; wdraża różne metody wielowymiarowej analizy inwestycji w obligacje korporacyjne, aby uniknąć koncentracji ryzyka.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1292054233

Kod Bloomberg

SCIECCA:LX

Data uruchomienia funduszu

18.12.2013

Benchmark

iBoxx EUR Corporates BBB Index TR PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie

1,00%

Maksymalna opłata wstępna

3,00% 

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)3

1,33%

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Walutowe instrumenty pochodne4 wiążą się z ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta. Może dojść do utraty niezrealizowanych zysków i części żądanej inwestycji rynkowej.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne4, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
– Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.
– Fundusz może być wspomagany dźwignią finansową5, co może zwiększyć jego niestabilność.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Obligacje najwyższej jakości według agencji oceny wiarygodności kredytowej. Aby obligacja została uznana za obligację na poziomie inwestycyjnym, jej ocena wiarygodności kredytowej musi być określona co najmniej na poziomie BBB (Standard & Poor’s) lub Baa3 (Moody’s).

2 Adnotacja: komponent o ratingu BBB.

3 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w czerwcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

4 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

5 Dźwignia finansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większych zysków. Może też jednak służyć do redukcji ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnychz bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje lub obligacje. Pojęcie dźwigni może również odnosić się do kwoty finansowania spółki w formie pożyczek, czyli wysokości zobowiązań spółki w porównaniu do posiadanych funduszy lub aktywów.Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.