Udostępnij

Schroder ISF Global Diversified Growth

Materiał marketingowy

Schroder ISF Global Diversified Growth to fundusz inwestujący w wiele klas aktywów, który ma na celu dostarczanie solidnych, rzeczywistych stóp zwrotu przy niższej zmienności1. Fundusz może inwestować w szeroki zakres klas aktywów, takich jak akcje, obligacje oraz szereg alternatywnych klas aktywów2.

Dlaczego warto zainwestować?

  • Celem funduszu jest osiągnięcie realnego dochodu, wyższego o 5% od wskaźnika inflacji, przy poziomie zmienności nie wyższym niż dwie trzecie zmienności globalnych rynków akcji w trakcie cyklu rynkowego.
  • Prawdziwie zdywersyfikowany portfel, czerpiący korzyści z szerokiego zakresu klas aktywów, obejmującego akcje, obligacje o stałym kuponie, surowce i strategie absolutnej stopy zwrotu3.
  • Dynamiczna alokacja aktywów w celu korzystania z różnych okazji rynkowych w cyklu koniunkturalnym.
  • Elastyczne wdrażanie naszych pomysłów inwestycyjnych, aby zapewnić im najbardziej efektywny sposób realizacji.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0776412388

Kod Bloomberg

SGDA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

02.07.2012

Benchmark

MSCI World - Net Return 

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)4

2,35%

Informacje o ryzyku

 Brak gwarancji kapitału.
 Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne5, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
 Fundusz inwestuje w inne fundusze i jego płynność zależy od płynności funduszy będących przedmiotem inwestycji. Jeśli fundusze będące przedmiotem inwestycji zawieszą lub odroczą wypłatę należności z umorzenia, może mieć to także wpływ na zdolność funduszu do realizacji żądań umorzenia.
 Fundusz może posiadać ekspozycje na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty.
– W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

 

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Zmienność jest miarą fluktuacji cen aktywów. Może być również używana do opisywania wahań na konkretnym rynku. Wysoka zmienność wskazuje na wyższe ryzyko.

2 Inwestycje w inne niż tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i środki pieniężne. Do inwestycji alternatywnych zalicza się nieruchomości, fundusze hedgingowe, surowce, fundusze private equity i inwestycje w infrastrukturę.

3 Strategia inwestycyjna absolutnej stopy zwrotu ma na celu dostarczenie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej, a nie osiągnięcie wyników lepszych niż indeksu porównawczego zwanego benchmarkiem.

4 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w lipcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

5 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.Ważne informacje

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”).
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.