Udostępnij

Schroder ISF Global Multi–Asset Income

Materiał marketingowy

Schroder ISF Global Multi-Asset Income został stworzony po to, aby pomóc inwestorom  w generowaniu regularnego dochodu poprzez inwestowanie w różne klasy aktywów. Jego cel to atrakcyjny, regularny i powtarzalny dochód bez konieczności zwiększania poziomu ryzyka.

Dlaczego warto zainwestować?

  • Celem funduszu jest wypracowanie dochodu na poziomie 5%1 rocznie, który może być regularnie wypłacany bądź reinwestowany. Obok koncentracji na dostarczaniu regularnego strumienia dochodu skupiamy się też na zapewnianiu wzrostu wartości kapitału przy niskiej zmienności.
  • Fundusz pozyskuje dochód z różnych klas aktywów, takich jak akcje z całego świata, obligacje o ratingu inwestycyjnym2, obligacje wysokodochodowe3, obligacje rynków wschodzących oraz inwestycje alternatywne4. W celu zidentyfikowania możliwości osiągnięcia dochodu, nasi zarządzający bliżej przyglądają się szerokiemu wachlarzowi różnych klas aktywów, regionów i sektorów.
  • Zespół inwestycyjny poszukuje powtarzalnego i pewnego dochodu. Koncentrujemy się zatem na wyszukiwaniu papierów wartościowych, w przypadku których rentowność wspierana jest przez silne fundamenty. Nigdy nie idziemy na kompromis mogąc osiągnąć wyższy dochód kosztem jakości papierów, w które inwestujemy.
  • Posiadamy solidny i rozbudowany proces zarządzania ryzykiem, z naciskiem na ryzyko bezwzględne, a nie w relacji do benchmarku, tak na poziomie portfela jak i poszczególnych papierów wartościowych. Ryzyko jest mierzone na poziomie całości portfela, ponieważ portfel jest zarządzany jako całość, a nie jako zbiór kilkunastu strategii.
  • Fundusz zarządzany jest przez zespół inwestycyjny Multi-Asset, odpowiedzialny za ogólną alokację aktywów i zarządzanie ryzykiem. Wybór konkretnych instrumentów jest dokonywany przez zespół Schroders Quantitative Equity Product oraz zespół Multi-Asset Advanced Beta, w przypadku akcji oraz zespół Fixed Income, w przypadku instrumentów dłużnych.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1273673373
Kod Bloomberg SIFGMA1:LX
Data uruchomienia funduszu 18.04.2012
Benchmark brak
Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)5 2,11%

 

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Fundusz zamierza dokonywać regularnych stałych wypłat na rzecz inwestorów; a jeśli jego przychody będą niewystarczające, by możliwe było pokrycie tych płatności, wypłaty te mogą powodować zmniejszenie kapitału funduszu.
– Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne6, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
– Emitent papierów wartościowych zabezpieczanych na hipotece lub aktywach może mieć ograniczoną zdolność do odzyskiwania kwot pieniężnych, jeśli dłużnicy staną się niewypłacalni lub spadnie wartość ich zabezpieczeń.
– Model finansowy może określać technikę umożliwiającą identyfikację i zarządzanie ryzykiem funduszu. Założenia modelu oraz wykorzystywane metody kalibracji i programowania mogą nie zapewniać uzyskania oczekiwanych rezultatów.
– Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.
– Fundusz może być wspomagany dźwignią finansową7 poprzez obracanie dużą liczbą instrumentów pochodnych w celu osiągnięcia ryzyka zgodnego z profi lem ryzyka.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dywidendowego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Fundusz ma na celu zapewnienie inwestorom wypłaty regularnego dochodu. Biorąc pod uwagę skupienie na zrównoważonym dochodzie, zarządzający dokonuje corocznego przeglądu wypłaty, aby zapewnić jej odpowiedni poziom. Jeśli poziom dochodu jest zbyt mały aby zapewnić odpowiednio wysoką wypłatę, wykorzystany może być kapitał zgromadzony w ramach majątku funduszu. 5 % stopa zwrotu będąca celem funduszu podawana jest w ujęciu brutto i nie jest gwarantowana.

2 Obligacje najwyższej jakości według agencji oceny wiarygodności kredytowej. Aby obligacja została uznana za obligację na poziomie inwestycyjnym, jej ocena wiarygodności kredytowej musi być określona co najmniej na poziomie BBB (Standard & Poor’s) lub Baa3 (Moody’s).

3  Obligacje spekulacyjne z oceną wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego. Zasadniczo im wyższe ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji, tym wyższe jest oprocentowanie, czyli kupon.

4 Inwestycje w inne niż tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i środki pieniężne. Do inwestycji alternatywnych zalicza się nieruchomości, fundusze hedgingowe, surowce, fundusze private equity i inwestycje w infrastrukturę.

5 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w lipcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

6 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

7 Dźwignia finansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większych zysków. Może też jednak służyć do redukcji ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnychz bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje lub obligacje. Pojęcie dźwigni może również odnosić się do kwoty finansowania spółki w formie pożyczek, czyli wysokości zobowiązań spółki w porównaniu do posiadanych funduszy lub aktywów.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.