Udostępnij

Polityka prywatności Grupy Schroders

W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe, które Schroders gromadzi lub generuje w związku z naszymi produktami lub usługami.

W przypadku, gdy w niniejszej treści słowo zaznaczone jest pogrubieniem, to z jego definicją można zapoznać się tutaj

1. Tło

(1.1) Schroders zbiera oraz wykorzystuje określone Dane Osobowe. Schroders jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wykorzystuje Dane Osobowe w sposób, który jest zgodny z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych.

(1.2) W Schroders szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne.

(1.3) Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do osób, których Dane Osobowe przetwarzane są w ramach prowadzenia naszych działalności komercyjnych. Tymi osobami mogą być Klienci lub przyszli Klienci lub ich przedstawiciele, agenci lub osoby wskazane, pracownicy, kadra zarządzająca, urzędnicy lub przedstawiciele innych organizacji, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.  Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana również do osób, które odwiedzają nasze strony internetowe.

2. Przegląd okoliczności, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe

(2.1) W niniejszej Polityce Prywatności tłumaczymy, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe, które gromadzimy w następujący sposób:

(a) Informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem stron internetowych Schroders. Szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych, pozyskiwanych za pośrednictwem stron internetowych Schroders, zamieszczono w paragrafie 10 niniejszej Polityki Prywatności; oraz

(b) Informacji, które otrzymujemy jako rezultat Produktów i Usług Schroders.

3. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

(3.1) Wiele produktów lub usług oferowanych przez Schroders wymaga od nas pozyskania Danych Osobowych w celu dostarczania produktów i usług, do których zostaliśmy zobowiązani.  Będziemy zbierali i przetwarzali następujące Dane Osobowe: 

 • Informacje które Ty przekazujesz do Schroders. Obejmuje to informacje o Tobie, które Ty przekazujesz nam. Charakter naszej relacji z Tobą będzie determinował rodzaj Danych Osobowych, o które możemy zapytać. Takie informacje mogą obejmować

  • podstawowe Dane Osobowe, takie jak imię; nazwisko; numer ubezpieczenia; adres email; numer telefonu; adres (włączając kod pocztowy oraz kraj); zawód i nazwę stanowiska; dane bankowe; dokumenty poświadczające tożsamość; data urodzenia i informacje o rodzinie;

  • wrażliwe Dane Osobowe, które mogą być uwzględnione w przetwarzanych przez nas informacjach o Twojej narodowości, miejscu urodzenia, informacji związanych ze stanem zdrowia, stanem niepełnosprawności lub szczegółach powiązań politycznych.

 •  Informacje na Twój temat, które zbieramy lub wytwarzamy.  Mogą one obejmować:

  • pliki elektroniczne, które możemy wytwarzać jako zapis naszych relacji z Klientami i przyszłymi Klientami, włączając w to historię kontaktów; i

  • wszelkie Dane Osobowe, które przekazujesz podczas komunikowania się z nami drogą telefoniczną i elektroniczną, które możemy monitorować i zapisywać w celu rozpatrywania skarg, usprawniania naszych usług oraz w celu wypełniania przez nas wymagań prawnych i regulacyjnych-, lub jakiekolwiek Dane Osobowe, które pozyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Schroders.

 •  Informacje, które czerpiemy z innych źródeł. Mogą one obejmować:

  • Informacje z publicznie dostępnych źródeł, włączając strony trzecie, takie jak agencje informacji kredytowej; agencje zapobiegające oszustwom; organy ochrony porządku publicznego; publiczne bazy danych, rejestry i listy, takie jak urząd rejestrowy i rejestr organu nadzoru finansowego; oraz inne publicznie dostępne źródła;

  • informacje pozyskane od niezależnych doradców finansowych (IFA), innych profesjonalnych doradców, dostawców produktów, organizatorów wydarzeń i innych agentów i/lub przedstawicieli; oraz

  • informacje pozyskane od wywiadowni gospodarczych.

4. W jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie

(4.1) Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przechowywane i przetwarzane w następujący sposób i dla poniższych celów: 

 • do umożliwienia Klientom i potencjalnym Klientom korzystania i zapewnienia dostępu do produktów i usług oferowanych przez Schroders;

 • do dostępu do aplikacji oraz umów z Klientami i potencjalnymi Klientami na produkty i usługi Schroders;

 • do skonfigurowania parametrów dla potencjalnych Klientów, w celu umożliwiania korzystania z produktów i usług Schroders;

 • do utrzymywania aktualności naszych rejestrów;

 • do monitorowania systemów IT w celu zabezpieczania przed zagrożeniami cybernetycznymi lub szkodliwą działalnością, włączając nadużycia i niewłaściwe wykorzystywanie;

 • do administrowania i utrzymywania systemów IT w celu utrzymania standardów usług;

 • do bieżącego przeglądu i ulepszania informacji udostępnianych na stronach internetowych Schroders, w celu zapewnienia, że przekazywane są one w sposób przyjazny dla użytkownika, oraz zapobiegania jakimkolwiek potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;

 • do zrozumienia informacji zwrotnej na temat produktów i usług Schroders i do usprawnień w dostarczaniu większej ilości informacji dotyczących szybkiego i łatwego korzystania z tych produktów i usług; 

 • do komunikowania się z Klientami lub potencjalnymi Klientami w celu dostarczania usług lub informacji o Schroders oraz innych produktach i usługach Schroders;

 • do efektywnego zarządzania i wzmacniania relacji z Klientami i perspektywicznymi Klientami, zrozumienia potrzeb i zainteresowań Klientów oraz perspektywicznych Klientów oraz dowiedzenia się więcej o naszych Klientach i perspektywicznych Klientach w celu rozwoju, poprawy i zarządzania produktami i usługami, które oferujemy;

 • do zarządzania i administracji naszego biznesu;

 • w celu przestrzegania i w celu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami oraz wewnętrznymi politykami i procedurami; lub

 • do administrowania i utrzymywania baz danych, w których przechowywane są Twoje Dane Osobowe. 

(4.2) Kiedy wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Prawo umożliwia bądź nakazuje nam wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych z różnych powodów. Należą do nich przypadki, w których: 

 • wykonujemy nasze umowne obowiązki;

 • posiadamy prawne i regulacyjne obowiązki, z których musimy się wywiązać;

 • być może będziemy musieli zrobić to w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw lub praw naszych Klientów oraz na potrzeby postępowań sądowych;

 • uzyskaliśmy Twoją zgodę;

 • wykorzystanie Twoich Danych Osobowych w opisany sposób jest niezbędne dla naszych interesów biznesowych zgodnie z prawem, ponieważ:

  • umożliwia nam skuteczne i efektywne zarządzanie i administrowanie działalnością naszego biznesu;

  • zapewnia zgodność z wewnętrzną polityką firmy, zarządzeniami i procedurami;

  • umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji o produktach i usługach Schroders; oraz

  • oferuje skuteczne, aktualne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i systemów informatycznych.

(4.3) W ramach Schroders dostęp do Twoich Danych Osobowych posiadają jedynie pracownicy Schroders, którzy potrzebują dostępu do nich dla celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

5. Udostępnianie informacji o Tobie stronom trzecim

(5.1) Możemy dzielić się Twoimi Danymi Osobowymi w ramach Grupy Schroders dla celów opisanych powyżej.

(5.2) Możemy także wymieniać Twoje dane osobowe poza grupą Schroders w sposób opisany poniżej: 

 • z naszymi partnerami biznesowymi, którzy są zobowiązani stosownymi umowami do przestrzegania odpowiednich obowiązków w zakresie ochrony danych;

 • z przedstawicielami, agentami, powiernikami, pośrednikami i/lub innymi dostawcami produktów stron trzecich wskazanymi przez Klientów lub potencjalnych Klientów (takimi jak księgowi, profesjonalni doradcy, dostawcy usług finansowych i dostawcy produktów);

 • z agentami firm trzecich i podwykonawcami dla celów świadczenia przez nich usług zarówno dla nas (dla przykładu, pracujący dla Schroders  księgowi, profesjonalni doradcy, dostawcy w zakresie IT i komunikacji, wywiadownie gospodarcze, agencje wiarygodności kredytowej i firmy windykacyjne) jak i dla Klientów i perspektywicznych Klientów. Powyższe strony trzecie podlegają odpowiednim obowiązkom w zakresie ochrony danych;

 • z wszystkimi depozytariuszami, giełdami akcji, systemami clearingowymi i rozliczeniowymi, kontrahentami, dealerami oraz innymi podmiotami w przypadkach, gdy udostępnienie Twoich Danych Osobowych jest uzasadnione dla celu dokonywania, zarządzania lub raportowania transakcji lub nawiązywania relacji w związku z takimi transakcjami;

 • w przypadkach, gdy jesteś współposiadaczką/współposiadaczem konta bądź portfela lub jesteś podmiotem grupowym, będziemy mogli udostępniać Twoje Dane Osobowe innym współposiadaczom konta bądź portfela lub innym osobom z grupy;

 • w zakresie przewidzianym przez prawo lub regulacje, dla przykładu, jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Twoich Danych Osobowych w celu spełnienia wszystkich obowiązków prawnych (w tym, między innymi, w celu zgodności z wymogami sprawozdawczości podatkowej i udostępniania informacji regulatorom, audytorom i władzom publicznym) lub w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony swoich praw; oraz

 • jeśli doszłoby do sprzedaży jakiejkolwiek części naszego biznesu lub naszych aktywów, w przypadku której mogłaby zaistnieć potrzeba udostępnienia przez nas Twoich Danych Osobowych potencjalnemu nabywcy na potrzeby due diligence. 

6. Międzynarodowe transfery danych osobowych

(6.1) Schroders jest firmą globalną, z Klientami i operacjami na całym świecie. W konsekwencji zbieramy i transferujemy Dane Osobowe w skali globalnej. Oznacza to, że możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe do lokalizacji poza Twoim krajem. 

(6.2) W przypadkach transferowania Twoich Danych Osobowych do innego kraju, będą one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi. W odniesieniu do danych, które transferowane są poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"), dla przykładu, może to być dokonane na jeden z poniższych sposobów: 

 • kraj, do którego wysyłamy Twoje Dane Osobowe mógł zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako oferujący odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych;

 • odbiorca mógł przystąpić do "wzorcowych klauzul umownych" zatwierdzonych przez Komisję Europejską, obligujących go do ochrony Danych Osobowych;

 • w przypadkach, gdy odbiorca znajduje się na terytorium USA, może być certyfikowanym członkiem programu Privacy Shield pomiędzy Unią Europejską a USA; lub

 • w innych okolicznościach prawo może zezwalać nam na transferowanie Twoich Danych Osobowych poza EOG.

(6.3) Bardziej szczegółowe informacje o ochronie Twoich Danych Osobowych przy transferowaniu ich poza EOG możesz uzyskać po skontaktowaniu się z nami w sposób opisany w poniższym paragrafie 12.

7. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

(7.1) Dane są newralgicznym aktywem biznesowym i muszą być chronione właściwie zarówno co do ryzyka jakie niosą, jak i ich ważności i wartości. Wprowadziliśmy i obsługujemy warstwy zabezpieczeń i mechanizmy obronne, zaprojektowane w celu zapewnienia, że Schroders jest w stanie działać w sposób bezpieczny. Przeprowadzamy rozległe kontrole i posiadamy mechanizmy zaprojektowane do wykrywania, reagowania i odzyskiwania na wypadek jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń, jakie mogą nastąpić.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

(8.1) Długość okresu, przez który przechowujemy Twoje Dane Osobowe będzie się różnić w zależności od następujących kryteriów:

 • celu, ze względu na który je przetwarzamy (jak szerzej opisano to w niniejszej Polityce Prywatności w paragrafie 4.1) - będziemy potrzebowali przechowywać te dane tak długo jak jest to konieczne dla tego celu; oraz

 • wymagań, jakie nakłada na nas prawo - przepisy oraz regulacje mogą określać minimalny okres czasu, przez który musimy przechowywać Twoje Dane Osobowe.

9. Twoje prawa

(9.1) We wszystkich powyższych przypadkach, w których zbieramy, przetwarzamy lub przechowujemy Twoje Dane Osobowe, mogą przysługiwać Tobie następujące prawa oraz, w większości sytuacji, może wykonywać je bezpłatnie.  Te prawa obejmują:

 • prawo do uzyskiwania informacji dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych i dostępu do Danych Osobowych, które posiadamy na Twój temat;

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w dowolnym momencie. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że nadal możemy być uprawnieni do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeśli posiadamy do tego inny uzasadniony powód.  Dla przykładu, możemy potrzebować zachowania Twoich Danych Osobowych, aby być w zgodzie z wymaganiami prawnymi oraz regulacyjnymi lub spełnić oczekiwania naszego audytu wewnętrznego;

 • w pewnych okolicznościach istnieje prawo do otrzymywania niektórych Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie i/lub żądanie przesłania przez nas takich danych do strony trzeciej, w przypadku której jest to technicznie wykonalne. Prosimy o zwrócenie uwagi, że to prawo przysługuje jedynie w przypadku Danych Osobowych, które zostały przez Ciebie przekazane bezpośrednio do Schroders;

 • prawo do żądania poprawienia Twoich Danych Osobowych, jeśli są one niewłaściwe lub niekompletne;

 • prawo do żądania wykasowania przez nas Twoich Danych Osobowych w określonych przypadkach. Prosimy o zwrócenie uwagi, że mogą zaistnieć sytuacje, w których zażądasz od nas wykasowania Twoich Danych Osobowych, jednak my będziemy zmuszeni lub zobowiązani do ich pozostawienia;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu lub zażądanie od nas ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach. Ponownie, mogą zaistnieć okoliczności, w których zgłosisz sprzeciw lub poprosisz nas o ograniczenie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ale my będziemy zmuszeni lub zobowiązani do odrzucenia takiego żądania; oraz

 • prawo do wniesienia skargi do właściwego regulatora ds. ochrony danych, jeśli uważasz, że jakiekolwiek z Twoich praw zostało przez nas naruszone.

(9.2) Możesz egzekwować swoje prawa przez skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu szczegółowych informacji zamieszczonych w poniższym paragrafie 12

10. Strony internetowe Schroders i inne strony internetowe

(10.1) Jeśli korzystasz ze stron internetowych Schroders, możemy gromadzić informacje techniczne za pomocą plików cookies. Dla przykładu, które strony zostały odwiedzone przez poszczególnych użytkowników, czy pobrane zostały jakieś dokumenty, incydenty związane z bezpieczeństwem oraz środki zapobiegawcze podjęte przez bramę sieciową. W celu uzyskania większej ilości informacji o plikach cookies wykorzystywanych przez Schroders prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o Wykorzystywaniu Plików Cookies.

(10.2)  Jeśli korzystasz ze strony internetowej Schroders i użyjesz linku do innej witryny (włączając strony internetowe obsługiwane przez Schroders), to mogą mieć zastosowanie inne polityki w zakresie prywatności. Przed przesłaniem jakichkolwiek Danych Osobowych na stronę internetową powinnaś/powinieneś zapoznać się z polityką prywatności, jaka ma zastosowanie do tej witryny.

11. Zmiany do niniejszej polityki prywatności

(11.1) Jakiekolwiek zmiany, jakie wprowadzimy w naszej Polityce Prywatności w przyszłości będą zamieszczone na tej stronie internetowej, a tam gdzie jest to stosowne, taka informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną. Prosimy o częste sprawdzanie, czy do naszej Polityki Prywatności nie zostały wprowadzone aktualizacje lub zmiany.  

12. Pytania i wątpliwości

Jeśli posiadasz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania przez Schroders Twoich Danych Osobowych lub niniejszej Polityki Prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu następujących informacji kontaktowych:

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main, Niemcy      

Privacy@schroders.com

Zwykle jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozwiązywać problemy i wątpliwości w zakresie prywatności. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowana/usatysfakcjonowany otrzymaną odpowiedzią, możesz zgłosić zastrzeżenia do właściwego regulatora w zakresie prywatności w Twojej jurysdykcji. Na życzenie udostępnimy Tobie dane kontaktowe do takiego regulatora.