Dela med sig

Schroders policy för integritetsskydd

Denna policy för integritetsskydd förklarar hur vi använder de personuppgifter som Schroders samlar in eller genererar i anslutning till våra produkter och tjänster.

När ett ord visas i fet stil i denna policy finns det en definition här.

1. Bakgrund

(1.1) Schroders samlar in och använder vissa personuppgifter. Schroders ansvarar för att säkerställa att vi använder dessa personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

(1.2) Inom Schroders respekterar vi din integritet och arbetar för att skydda dina personuppgifter.

(1.3) Denna policy för integritetsskydd vänder sig till individer vars personuppgifter vi hanterar i samband med att vi utför kommersiella aktiviteter. Dessa individer kan vara kunder eller presumtiva kunder, deras representanter, ombud, utsedda personer, en medarbetare, chef, tjänsteman eller representant för en annan organisation som vi har en affärsrelation med. Denna policy för integritetsskydd vänder sig också till besökare på våra webbplatser.

2. Översikt över olika omständigheter då vi hanterar dina personuppgifter

2.1 Denna policy för integritetsskydd förklarar hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in på följande sätt:

(a) Information som vi får genom Schroders webbplatser. Uppgifter om hur vi hanterar den information som vi får genom Schroders webbplatser finns i punkt 10 i denna policy för integritetsskydd och
(b) Information som vi får genom Schroders produkter och tjänster.

3. De typer av uppgifter vi samlar in 

(3.1) Många av de produkter eller tjänster som Schroders erbjuder fordrar att vi inhämtar personuppgifter för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som vi anlitats för att leverera. Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter: 

 • Information som du lämnar till Schroders.Det inkluderar information om dig som du överlämnar till oss. Vilken typ av relation vi har till dig avgör vilken typ av personuppgifter vi kan efterfråga, men denna information kan inkludera:

  • grundläggande personuppgifter som förnamn, efternamn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress (inklusive postnummer och land), yrke och titel, bankuppgifter, ID-dokumentation, födelsedatum, livshändelser och information om familj

  • känsliga personuppgifter, som kan ingå i den information vi hanterar om din nationalitet, födelseort, hälsorelaterad information, funktionsnedsättning eller uppgifter om politiska uppfattningar.

 •  Information som vi samlar in eller genererar om dig. Det kan inkludera:

  • filer som vi kan producera som en dokumentation av vår relation med våra kunder och presumtiva kunder, inklusive avtalshistorik och

  • alla personuppgifter som du överlämnar under telefonsamtal och e-postkommunikation med oss och som vi kan övervaka och spela in/registrera i syfte att hantera klagomål, förbättra vår service och för att följa kraven i lagar och förordningar

  • personuppgifter som vi erhåller som en följd av din användning av Schroders webbplatser.

 • Information som vi inhämtar från andra källor.Det kan inkludera:

  • information från offentligt tillgängliga källor, inklusive ombud för tredje part som kreditbedömningsföretag, bedrägeriförebyggande myndigheter, brottsbekämpande organ, offentliga databaser, register och arkiv som Companies House och FCA Register samt andra offentligt tillgängliga källor

  • information inhämtad från oberoende finansiella rådgivare, andra professionella rådgivare, produktleverantörer, evenemangsorganisatörer och andra ombud och/eller representanter och

  • information inhämtad från leverantörer av sanktionskontroller och bakgrundsanalyser.

4. Så här använder vi din information

(4.1) Dina personuppgifter kan sparas och behandlas av oss på följande sätt och för följande ändamål: 

 • för att göra det möjligt för kunder och presumtiva kunder att använda och få tillgång till Schroders produkter och tjänster

 • för att bedöma kunders och presumtiva kunders efterfrågan på eller avtal för Schroders produkter och tjänster

 • för att registrera presumtiva kunder så att de kan använda Schroders produkter och tjänster

 • för att hålla vår dokumentation aktuell

 • för att övervaka IT-system i syfte att ge skydd mot cyberhot eller brottslig verksamhet, inklusive missbruk och felaktig användning

 • för att administrera eller underhålla IT-system i syfte att upprätthålla servicenivån

 • för kontinuerlig granskning och förbättring av den information som finns på Schroders webbplatser för att säkerställa att de är användarvänliga och förebygga potentiella störningar eller cyberangrepp

 • för att förstå återkoppling om Schroders produkter och tjänster och hjälpa till att snabbt och enkelt tillhandahålla mer information om hur de här produkterna och tjänsterna ska användas

 • för att kommunicera med kunder och presumtiva kunder i syfte att tillhandahålla tjänster eller information om Schroders och andra produkter och tjänster från Schroders

 • för att effektivt hantera och stärka relationer med kunder och presumtiva kunder, förstå kunders och presumtiva kunders behov och intressen och lära oss mer om våra kunder och presumtiva kunder för att kunna utveckla, förbättra och hantera de produkter och tjänster vi kan erbjuda

 • för hanteringen och administrationen av vår verksamhet

 • för att följa och bedöma efterlevnaden av gällande lagar, regler och förordningar samt interna policyer och procedurer eller

 • för administrationen och underhållet av databaser där dina personuppgifter lagras 

(4.2) När vi använder dina personuppgifter följer vi gällande lag. Lagen tillåter eller ställer krav på att vi använder dina personuppgifter av olika skäl. Det inkluderar fall där:

 • vi uppfyller våra avtalsstadgade skyldigheter

 • vi har rättsliga skyldigheter som vi måste följa

 • vi kan behöva göra det för att fastställa, göra gällande eller försvara våra eller våra klienters rättsliga anspråk eller använda dem i rättsliga processer

 • vi har inhämtat ditt samtycke

 • den beskrivna användningen av dina personuppgifter är nödvändig av legitima affärsintressen, som att:

  • göra det möjligt för oss att hantera och administrera vår verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

  • följa interna policyer och procedurer

  • möjliggöra snabb och enkel tillgång till information om Schroders produkter och tjänster och

  • erbjuda effektiva, aktuella säkerhetslösningar för mobila enheter och IT-system

(4.3) Endast medarbetare inom Schroders som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy för integritetsskydd har tillgång till dem. 

5. Överlämnande av dina uppgifter till tredje parter

(5.1) Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom Schroders Group för de ändamål som beskrivs ovan.

(5.2) Vi kan också komma att dela dina personuppgifter utanför Schroders Group som beskrivs utförligare nedan:

 • med affärspartners när de enligt avtal är skyldiga att följa gällande skyldigheter vad avser dataskydd

 • med representanter, ombud, depåförvaltare, mäklare och/eller andra tredjepartsleverantörer som utsetts av kunden eller den presumtiva kunden (som revisorer, professionella rådgivare, leverantörer av depåtjänster och produktleverantörer)

 • med tredjepartsombud och -entreprenörer för att de ska kunna tillhandahålla tjänster för oss båda (exempelvis Schroders revisorer, professionella rådgivare, IT- och kommunikationsleverantörer, leverantörer av bakgrundsanalyser, kreditbedömningsföretag och inkassoföretag) och för kunder eller presumtiva kunder. Dessa tredje parter kommer att omfattas av gällande skyldigheter för dataskydd:

 • hos alla förvaringsinstitut, börser, clearing- eller avstämningssystem, motparter, handlare och andra där det är rimligt att överlämna dina personuppgifter i syfte att genomföra, hantera eller rapportera transaktioner eller etablera en relation i syfte att genomföra sådana transaktioner

 • i de fall där du är en av flera konto- eller portföljinnehavare (eller på annat sätt är en av flera personer som har ett konto eller en portfölj) kan vi komma att överlämna dina personuppgifter till den andra konto- eller portföljinnehavaren eller till en annan person

 • i den utsträckning det ställs krav i lagar eller förordningar, om vi exempelvis är skyldiga att överlämna dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter (inklusive, utan begränsning, för att uppfylla krav på skatteredovisning gentemot rättsliga instanser, revisorer eller myndigheter) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och

 • om vi säljer någon del av vår verksamhet eller våra tillgångar, då vi kan behöva överlämna dinapersonuppgifter till den presumtiva köparen för due diligence-ändamål.

6. Internationella överföringar av personuppgifter

(6.1) Schroders är ett globalt företag med kunder och verksamhet runt om i världen. Det medför att vi samlar in och överför personuppgifter globalt. Det innebär att vi kan överföra dina personuppgifter till platser utanför ditt land.

(6.2) När vi överför dina personuppgifter till ett annat land skyddas och överförs de på ett sätt som följer kraven i lagstiftningen. När det gäller uppgifter som exempelvis överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) kan det göras på något av följande sätt:

 • det land dit vi skickar dina personuppgifter kan vara godkänt av EU-kommissionen då det erbjuder en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter

 • mottagaren kan ha undertecknat ett avtal baserat på ”standardavtalsklausuler” som är godkända av EU-kommissionen och gör att denne är skyldig att skydda dina personuppgifter

 • när mottagaren finns i USA kan denne vara en certifierad medlem av programmet ”EU-US Privacy Shield” eller

 • under andra omständigheter kan lagstiftningen tillåta att vi på annat sätt överför dina personuppgifter utanför EES

(6.3) Du kan få mer information om skyddet för dina personuppgifter vid överföring utanför EES genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i punkt 12 nedan.

7. Så här skyddar vi dina personuppgifter

(7.1)  Personuppgifter är en viktig affärstillgång och måste skyddas på lämpligt sätt beroende på risk och uppgifternas betydelse eller värde. Vi använder flera lager av skydd och försvar som är utformade för att säkerställa att Schroders kan bedriva en säker verksamhet. Vi har omfattande kontroller och mekanismer som är utformade för att upptäcka, reagera och återställa om negativa händelser skulle inträffa.

8. Så länge sparar vi dina personuppgifter

(8.1) Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på följande kriterier:

 • för vilket syfte vi använder dem (såsom de beskrivs mer ingående i paragraf 4.1) – vi kommer att spara uppgifterna så länge som är nödvändigt för detta ändamål och

 • våra rättsliga skyldigheter – lagar eller förordningar kan ange en minimiperiod under vilken vi måste spara dina personuppgifter

9. Dina rättigheter

(9.1) I alla ovan nämnda fall då vi samlar in, använder eller lagrar dina personuppgifter kan du ha följande rättigheter och du kan, i de flesta fall, utöva dem utan kostnad. Dessa rättigheter inkluderar:

 • rätten att inhämta information om behandlingen av dina personuppgifter och få tillgång till de personuppgifter vi innehar om dig

 • rätten att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Observera att vi fortfarande kan ha rätt att behandla dina personuppgifter om vi har ett annat legitimt skäl för att göra det. Exempelvis kan vi behöva behålla dina personuppgifter för att följa en rättslig skyldighet eller uppfylla krav i vår internredovisning.

 • Under vissa omständigheter kan rätten att få vissa personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format kräva att vi överför dessa uppgifter till en tredje part där detta är tekniskt möjligt. Observera att denna rätt endast gäller personuppgifter som du har tillhandahållit direkt till Schroders

 • rätten att begära att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga

 • rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att det kan finnas omständigheter då du kan be oss att radera dina personuppgifter, men vi är skyldiga eller har rätt att behålla dem

 • rätten att invända mot eller begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Också här kan det finnas omständigheter där du invänder mot eller ber oss begränsa vår behandling av dina personuppgifter, men vi är skyldiga eller har rätt att avvisa din begäran och

 • rätten att lämna in ett klagomål hos relevant datatillsynsmyndighet om du anser att vi inte har tillgodosett dina rättigheter.

(9.2) Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som finns i punkt 12 nedan.

10. Schroders webbplatser och andra webbplatser

(10.1) Om du använder en av Schroders webbplatser kan vi komma att samla in teknisk information med hjälp av cookies. Exempelvis vilka webbplatser varje användare besökte, eventuella dokument som laddades ned, säkerhetsincidenter och förebyggande åtgärder som vidtogs av gateway. Mer information om de cookies som Schroders använder finns i vårt meddelande om cookies.

(10.2) Om du använder någon av Schroders webbplatser och följer en länk därifrån till en annan webbplats (inklusive en webbplats som drivs av Schroders) kan andra integritetsregler gälla. Innan du skickar personuppgifter till en webbplats ska du läsa policyn för integritetsskydd som gäller för denna webbplats.

11. Ändringar av denna policy för integritetsskydd

(11.1) Eventuella förändringar som vi gör i vår policy för integritetsskydd i framtiden kommer att publiceras på den här webbplatsen och vid behov kommer du att meddelas per e-post. Gå tillbaka hit regelbundet för att se om vi gjort eventuella uppdateringar eller ändringar i vår policy för integritetsskydd.

12. Frågor och problem 

(12.1) Om du har frågor eller problem vad gäller Schroders hantering av dina personuppgifter eller denna policy för integritetsskydd ska du kontakta oss:

Schroders Sweden filial av Schroder Investment Management (Europe) S. A.
Norrlandsgatan 18, S-111 43 Stockholm

Privacy@schroders.com.

Vi kan normalt besvara frågor eller problem som rör integritetsskydd snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med de svar du får kan du gå vidare med frågan till aktuell nationell instans för integritetsskydd. På begäran kan vi tillhandahålla kontaktuppgifter till denna instans.